LERPUTS OCH LERKLINING

LERA SOM BYGGMATERIAL – EN GAMMAL TRADITION, HÖGAKTUELL I VÅR TID

HÄR I NORDEN FINNS DET EN GAMMAL TRADITION ATT ANVÄNDA LERA SOM BYGGMATERIAL, DEN ÄR ETT AV DE ÄLDSTA BYGGMATERIAL MÄNNISKAN HAR ANVÄNT.

Förr var lerkliningen oftast en blandning av lera och armerande material. Dessa material kunde variera mycket i sin sammansättning. Man tog vad man hade, för att göra leran magrare, tex sågspån, kutterspån, hackad halm, linboss, rötter etc. Dock sällan sand, eftersom den var alltför dyr. Putsen lades i ett tunt lager på insidan av timmerväggen.

Husen gav då intryck av stenhus, och hade därför högre status. Vad gäller byggandet av lerhus, så bildades det aldrig en yrkeskår med traditioner som fördes vidare och som dokumenterade sitt kunnande. Anledningen till detta var troligen att arbetet inte krävde någon större kunskap eller utbildning. Materialet var billigt och lätt att få tag på.

Lerklining användes även som underlag för kalkputs på utsidan av timmerhus, därför att kalk har svårt att följa timrets rörelser och sättningar utan att spricka. Man la då på ett tjockt lager lerputs som utstockningsputs, och lämnade en grov yta på lerputsen, så att kalkputsen hade lätt att få fäste.

Olika tekniker har utvecklats under skiftande förutsättningar genom tiderna. Man hade kunskap om metoder att använda lera som bärande, eller mera vanligt, som fyllnads- och beklädningsmaterial. Lerklining var en mycket vanlig metod.

Lerkliningen ger vindtäta väggar och förbättrar energihushållningen med sin goda värmelagrande förmåga. Det påstås ofta, att leran har en god isolerande förmåga, detta stämmer dock inte.

EN LERBLANDNING HAR EN BRA VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA. DEN FÖLJER UNDERLAGETS RÖRELSER UTAN ATT SPRICKA. MAN FÅR EN JÄMN YTA FÖR MÅLNING OCH TAPETSERING.

Med våra dagars höga krav på boendekvalitet, energihushållning och inomhusklimat,så har lera en given plats som byggmaterial. Pga sin goda vidhäftningsförmåga kan lerputs användas på i princip alla slags underlag, såsom: betong, tegel, lecablock, cementplattor, timmer, panel, tretex, vassmattor samt alla olika slags lerblandningar, såsom lerhalm, leca-lera, träflislera etc.

En bra armerad blandning klarar av underlag med stora rörelser, såsom timmer eller halmbalsväggar, ugnar och skorstenar etc. Pga sin höga densitet (ca 1700kg/m3) har den en mycket bra värmelagringsförmåga, vilket bidrar till en bra energihushållning – denna egenskap är en stor fördel vid ugnsmurning och väggvärmesystem.

Pga sin mycket låga fuktkvot och sina fuktbuffrande egenskaper är lera mycket användbart i utrymmen med stor fuktbelastning såsom kök och badrum. Det ersätter dock inte en nödvändig ventilation, men det kan minska behovet av luftväxling och spara energi.

Lerputsade ytor har även ett stort estetisk värde. De nya tunna ädelputserna erbjuder en stor bredd av ytstrukturer och naturliga färger. De är dock tunna och ställer stora krav på underlaget.

Lerputs är en unik material som har fuktutjämnande, värmelagrande, ljuddämpande, brandskyddande, och vindtätande egenskaper. Man får inte glömma om ekologiska fördelar och inte minst ett stort estetisk värde. Materialet är lätt tillgängligr och kan utvinnas på plats och i närliggande gårdar. Den ger oss en möjlighet att skapar sunda, varma och trivsamma bostäder med en fantastisk inomhusklimat.